Saminvests verksamhet finansieras av kapitalet från dotterbolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation, två statliga riskkapitalbolag som inordnades under Saminvest 2017. Över tiden ska Saminvest vara ett självfinansierat system, en så kallad evergreen, där avkastningen och kapitalet från placeringar kan återinvesteras i nya fonder.

Tillgångar motsvarande cirka fem miljarder tillsköts Saminvest via dotterbolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation 1 januari 2017. Av dessa utgjordes cirka två miljarder av investeringar i aktier, lån och andra åtaganden och drygt tre miljarder kronor av likvida tillgångar med låg risk.

Avvecklingen av dotterbolagens innehav

Etableringen av Saminvest och den nya riskkapitalstrukturen innebar att den verksamhet som bedrivits i dotterbolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation avvecklas. Saminvest ska sörja för en ansvarsfull hantering av nuvarande innehav i dotterbolagen samt en ordnad långsiktig avveckling av dessa.

All nyinvestering har upphört men tilläggsinvesteringar sker i vissa befintliga innehav. Fram till dess att en avyttring av innehaven sker ska Saminvest verka för en ökad värdeutveckling och en affärsmässig hantering. I Saminvest-koncernen finns tillräckligt med likviditet för att finansiera flera års fondinvesteringar.

Inom Saminvest finns en särskild organisation uppbyggd för detta avvecklingsarbete. Under ett antal år framåt kommer Saminvest-koncernen därför att bestå av två verksamheter- fondinvesteringar respektive dotterbolagens innehav.

Självfinansierat system – en evergreen

Saminvest ska över tiden vara ett självfinansierat system, en så kallad evergreen, där avkastningen och kapitalet från placeringar kan återinvesteras i nya fonder. När kapitalet som investerats i en fond efter cirka 10 år frigörs, är tanken att det återinvesteras i nya fonder. För att vår långsiktiga verksamhet, det vill säga utveckling av riskkapitalmarknaden genom fondinvesteringar, över tiden ska vara självfinansierad, förutsätter detta att fondinvesteringarna genererar realt positiv avkastning efter Saminvests kostnader.

Evergreen