Aktieägarens inflytande utövas på bolagsstämman som är Saminvests högsta beslutande organ. Bolagsstämman fastställer långsiktiga uppdragsmål och ekonomiska mål för bolaget, väljer styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer, beslutar om årsredovisning, ansvarsfrihet för styrelse och VD, arvoden till styrelseledamöter samt riktlinjer för ersättningar, med mera till ledande befattningshavare.

Årsstämma hålls varje år under våren. Stämman är öppen för allmänheten. Kallelse till stämman skickas med post till aktieägaren och annonseras på sätt som framgår av bolagsordningen. Protokollet från stämman läggs ut på www.saminvest.se. Vid behov hålls extra stämma.

Datum för nästa årsstämma

Saminvests årsstämma 2019 kommer att hållas i Stockholm 26 april 2019 kl 9-10 i Tillväxtverkets lokaler på Västgötagatan 5, Stockholm. Kallelse till 2019 årsstämma, fullständiga förslag till beslut och ytterligare information hittar du här.

Senaste årsstämma

Saminvests årsstämma 2018 hölls den 26 april. Stämman var öppen för allmänheten. Här återfinns protokoll från samtliga stämmor i Saminvest.

Ägaranvisning och bolagsordning

Länkar till Saminvests gällande ägaranvisning och bolagsordning.