Aktieägarens inflytande utövas på bolagsstämman som är Saminvests högsta beslutande organ. Bolagsstämman fastställer långsiktiga uppdragsmål och ekonomiska mål för bolaget, väljer styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer, beslutar om årsredovisning, ansvarsfrihet för styrelse och VD, arvoden till styrelseledamöter samt riktlinjer för ersättningar, med mera till ledande befattningshavare.

Årsstämma hålls varje år under våren. Stämman är öppen för allmänheten. Kallelse till stämman skickas med post till aktieägaren och annonseras på sätt som framgår av bolagsordningen. Protokollet från stämman läggs ut på www.saminvest.se. Vid behov hålls extra stämma.

Nästa årsstämma

Årsstämman 2020 i Saminvest AB kommer att hållas den 28 april kl. 9-10 i Stockholm. Information om lokal meddelas senare.

Senaste årsstämma

Saminvests årsstämma 2019 hölls den 26 april. Stämman var öppen för allmänheten. Här återfinns protokoll från samtliga stämmor i Saminvest.

Ägaranvisning och bolagsordning

Länkar till Saminvests gällande ägaranvisning och bolagsordning.