Bolagsstyrningen i Saminvest AB utgår ifrån Svensk kod för bolagsstyrning, som är en del av regeringens ramverk för ägarförvaltningen.
 
I övrigt regleras styrningen av svensk lagstiftning, statens riktlinjer, policydokument fastställda av styrelsen samt av interna regelverk.

Bolagsordning
Här hittar du bolagets aktuella bolagsordning.

Bolagsstyrningsrapporter
Styrelsen lämnar varje år en rapport, som en del av årsredovisningen, om bolagsstyrningen för respektive räkenskapsår och den hittar du här.

Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Saminvest AB tillämpar av regeringen beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande (se Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande). Saminvests riktlinjer avseende ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare hittar du här.

Nomineringsprocessen
Nomineringsprocessen drivs och koordineras av enheten för statlig bolagsförvaltning inom Näringsdepartementet.

Protokoll från årsstämmor
Här hittar du protokoll från samtliga stämmor i Saminvest.

Datum för nästa årsstämma
26 april 2018 kl 9-10. 

Saminvests styrelse
Här hittar du Saminvests styrelse

Ägaranvisning
Saminvest AB ägs av staten genom näringsdepartementet som genom ägaranvisning ger riktlinjer för bolagets inriktning med mera. Den senaste ägaranvisningen hittar du här.