De statliga riskkapitalbolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation inordnades som dotterbolag i Saminvest den 1 januari 2017. I uppdraget för Saminvest ingår att vårda och utveckla de befintliga aktieinnehaven i dessa dotterbolag för att på sikt avyttra dem på ett ansvarsfullt sätt.

Fouriertransform

Fouriertransform bildades 2009 och den ursprungliga uppgiften var att investera i företag inom fordonsindustrin, senare utökat till att gälla all tillverkningsindustri samt närliggande tjänstenäringar. Fouriertransform förvaltar idag cirka 20 företag inom tillverkningsindustrin. Uppdraget är att förvalta de befintliga innehaven men inte genomföra några nyinvesteringar. På sikt kommer samtliga finansiella resurser att överföras till Saminvests verksamhet.  
 
Läs mer på fouriertransform.se

 

Inlandsinnovation

Inlandsinnovation bildades 2010 med uppdrag att investera i företag i Norrlands inland, senare utökades det till att gälla de sju nordligaste länen. Innlandsinnovation förvaltar idag cirka 40 företag i olika branscher och det nuvarande uppdraget är att förvalta de befintliga innehaven men inte genomföra några nyinvesteringar. På sikt kommer samtliga finansiella resurser att överföras till Saminvests verksamhet.
 
Läs mer på inlandsinnovation.se