Saminvest investerar tillsammans med andra investerare i privat förvaltade riskkapitalfonder, med juridisk hemvist i Sverige, vilka investerar i företag verksamma i branscher och faser där privat kapital inte finns i tillräcklig omfattning. Fonderna ska vara förvaltade av oberoende team bestående av personer som både har gedigen investeringserfarenhet och själva investerar egna medel i fonden.

Fondinvesteringarna syftar till att utveckla och förnya det svenska näringslivet. Genom investeringsverksamheten ska Saminvest medverka till att utveckla marknaden för riskkapital och dess ekosystem i hela landet, samt bidra till hållbar ekonomisk, social och miljömässig tillväxt samt ett jämställt näringsliv.

Saminvest är en långsiktig nyckelinvesterare. Engagemanget börjar tidigt i kapitalanskaffningsprocessen och fortsätter under fondens löptid genom bland annat deltagande i fondens rådgivningskommitté.

Saminvest utvärderar investeringsförslag på fyra områden: förvaltarteamet och medlemmarnas investeringsmeriter, fondens parametrar, marknadsmöjligheterna samt fondens strategi (se nedan).

 

Saminvests utvärderingskriterier