Härmed kallas till årsstämma i Saminvest AB, 559066-7605.


Tid: Fredagen den 28 april 2017, kl. 09.00.


Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm.

Rätt att delta och närvara samt anmälan
Aktieägare
Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Allmänheten
Stämman är öppen för allmänheten. Anmälan Anmälan om närvaro för allmänhet skickas till Saminvest AB, c/o Tillväxtverket, Box 4044, 102 61 Stockholm, eller per e-post till info@saminvest.se (v.g. ange ”Årsstämma” i ämnesraden) och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Framläggande av
a) årsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och
b) revisionsberättelse.
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
a) anförande av styrelsens ordförande,
b) anförande av verkställande direktören, och
c) anförande av bolagets revisor
11. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Saminvest AB,
b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Saminvest AB som beslutades vid extra bolagsstämma den 28 september 2016 samt skälen för eventuella avvikelser, samt
c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Beslut om ändring i bolagsordningen
15. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter
18. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
19. Beslut om antalet revisorer
20. Beslut om arvode till revisor
21. Val av revisor
22. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
23. Övrigt  
24. Stämmans avslutande