Saminvest som ägs av svenska staten investerar i riskkapitalfonder. Bolaget bildades 1 juli 2016 och förvaltar idag ett kapital på cirka fem miljarder kronor.

Saminvest investerar indirekt i företag genom att tillsammans med privat kapital investera i privat förvaltade riskkapitalfonder, där det finns ett behov av marknadskompletterande investeringar. Förutom stärkt utbud av riskvillig finansiering genom uppväxling med privat kapital, ska arbetssättet bidra till att utveckla riskkapitalmarknaden i Sverige och därmed förbättra förutsättningarna för innovation och tillväxt.

Fonderna ska i huvudsak ha nya förvaltarteam i syfte att stimulera framväxten av fler aktörer som investerar i företag som befinner sig i tidiga utvecklingsfaser. En grundförutsättning för Saminvests hållbara och långsiktiga verksamhet är att den över tid ger ett överskott som i sin tur kan återinvesteras i nya fonder.

Saminvests uppdrag är att investera i fonder på affärsmässiga grunder och därmed utgöra ett alternativ och ett komplement till sådana offentliga och privata finansiärer som har andra utgångspunkter för sin verksamhet.

En annan viktig uppgift för Saminvest är att förvalta de befintliga aktieinnehaven i dotterbolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation för att på sikt avyttra dem på ett ansvarsfullt sätt. Det är kapitalet från Fouriertransform och Inlandsinnovation som framöver ska finansiera Saminvests fondinvesteringar.