Niklas Johansson

Niklas Johansson (F.1961)

Fil.kand, MBA, CEFA

Invald 2016

Styrelseordförande, Ordförande i Ersättningsutskottet, Ledamot i Risk- och revisionsutskottet

Övriga väsentliga uppdrag

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (ledamot), Apotekets Pensionsstiftelse (ledamot), Areim AB (ordförande)

Tidigare uppdrag

Finansråd och avdelningschef vid Finansdepartementet/Näringsdepartementet, VD Evli Bank Sverige, VD och koncernchef Carnegie Investment Bank, Chef extern förvaltning Skandia Liv

Alexandra Nilsson

Alexandra Nilsson (F.1973)

Jur.kand, CEFA

Invald 2016

Styrelseledamot, Ledamot i Investeringsutskottet

Tidigare uppdrag

Chef för affärsområdet Fondinvesteringar, Sjätte AP-fonden, Chefsjurist, Sjätte AP-fonden, Sakkunnig Fondinvesteringar, Tillväxtverket , Projektledare, Chalmers Ventures AB

Anders Wiger

Anders Wiger (F.1951)

Civilekonom

Invald 2017

Styrelseledamot, Ordförande i Risk- och revisionsutskottet

Övriga väsentliga uppdrag

Norcoat Nord AB (ordförande), S2 Separation Solutions AB (ordförande), MJ2 DFEND AB (ordförande), OJW Sverige AB (ledamot), Ringstensudde AB (ledamot)

Tidigare uppdrag

Ernst and Young AB (vice vd, COO mm), Statliga och börsnoterade bolag samt andra bolag (vald revisor), Transparency International Sverige (styrelseledamot och näringslivsansvarig), Institutet Mot Mutor (ledamot etiknämnden)

Mengmeng Du

Mengmeng Du (F.1980)

Civilingenjör Datateknik, KTH, civilekonom, HHS

Invald 2019

Styrelseledamot, Ledamot i Investeringsutskottet och Ersättningsutskottet

Övriga väsentliga uppdrag

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (ledamot), Finnair (ledamot), NetOnNet AB (ledamot), Iridis AB (grundare/VD)

Tidigare uppdrag

Qliro Group (ledamot), Filippa K (ledamot), Skånska Byggvaror (ledamot), Nationella Innovationsrådet (ledamot), diverse chefsbefattningar Spotify, Acast, Stardoll

Patric Eriksson

Patric Eriksson (F.1967)

Teknologie Doktor

Invald 2016

Styrelseledamot, Ordförande i Investeringsutskottet

Övriga väsentliga uppdrag

Science Park Skövde AB (VD), Skaraborg Invest AB (vice-ordförande), NWT Gruppen AB (ledamot) , Länsförsäkringar Skaraborg, ömsesidigt (ledamot), Kreativa Hus Skövde AB (ledamot), Falmouth University, Cornwall UK (Visiting Professor)

Tidigare uppdrag

Universitetslektor, Forskningschef Prosolvia Systems, Vice Rektor Högskolan i Skövde, Entreprenör inom Robotik och Virtual Manufacturing

Ulrika Nordström

Ulrika Nordström (F.1982)

Civilekonom HHS Stockholm

Invald 2018

Styrelseledamot, Ledamot Ersättningsutskottet, Ledamot Risk- och revisionsutskottet

Övriga väsentliga uppdrag

SJ AB (ledamot), Bolagsförvaltare Näringsdepartementet

Tidigare uppdrag

Konsult Boston Consulting Group, Investment manager Regeringskansliet

Verkställande direktör

Peder Hasslev

Peder Hasslev (F.1963)

Fil.kand. företagsekonomi, Fil.kand. statskunskap, Stockholms Universitet

VD sedan 2017

Övriga väsentliga uppdrag

Fouriertransform (ordförande), Inlandsinnovation (ordförande), PFA Holding A/S (ledamot)

Tidigare uppdrag

Kapitalförvaltningschef och vVD AMF, dessförinnan bland annat aktiechef på AMF, aktiechef SEB Investment Management, branschansvarig aktieanalytiker Deutsche Bank och S.G.Warburg

Nominering av styrelse

Kodens regler om nominering av styrelseledamöter är ersatta av en strukturerad styrelsenomineringsprocess inom Regeringskansliet vilken koordineras av Näringsdepartementet. Kompetensbehovet analyseras utifrån bolagets verksamhet, situation och framtida utmaningar respektive styrelsens sammansättning och genomförda styrelseutvärderingar. Därefter fastställs eventuella rekryteringsbehov och rekryteringsarbetet inleds. Styrelseledamöter väljs av årsstämman och mandattiden är ett år. Av statens ägarpolicy följer att mångfaldsaspekter, såsom etnisk och kulturell bakgrund, ska vägas in vid styrelsesammansättning. För mer information om styrelsenomineringsprocessen, inklusive de mångfalds- och jämställdhetsprinciper som tillämpas i fråga om styrelsesammansättning i bolag med statligt ägande, se Statens ägarpolicy 2017.

Utvärdering av styrelse

Styrelsen gör en gång om året en utvärdering av sitt arbete och formerna för styrelsearbetets genomförande. Under 2017 har styrelseutvärderingen genomförts med bistånd av extern konsult. Utvärderingen gjordes i form av en enkätundersökning med styrelseledamöterna. Resultatet av utvärderingen har diskuterats i styrelsen och Regeringskansliet har informerats om utvärderingens resultat.