Styrelsen

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. I detta ingår att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och se till att bolaget har en betryggande intern kontroll. För en närmare beskrivning av styrelsens funktion och uppgifter, se Svensk kod för bolagsstyrning.

Saminvests styrelse väljs årsvis, och består av sju stämmovalda ledamöter.

Styrelsens utskott

Styrelsen har inom sig inrättat tre utskott – risk- och revisionsutskottet, investeringsutskottet och ersättningsutskottet. Utskotten bereder frågor för beslut i styrelsen.

Risk- och revisionsutskottets uppgift är att bereda frågor avseende bland annat finansiell rapportering, revision och redovisningsfrågor, intern kontroll, riskhantering och regelefterlevnad. Risk- och revisionsutskottet består av ledamöterna Anders Wiger (utskottets ordförande), Niklas Johansson och Ulrika Nordström.

Investeringsutskottets uppgift är att bereda investeringsärenden inför investeringsbeslut i styrelsen. Investeringsutskottet består av ledamöterna Björn Fröling (utskottets ordförande), Alexandra Nilsson, Eva Färnstrand och Patric Eriksson.

Ersättningsutskottets uppgift är att bereda frågor om bland annat ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare inför beslut i styrelsen. Ersättningsutskottet består av ledamöterna Eva Färnstrand (utskottets ordförande), Niklas Johansson och Ulrika Nordström.