Saminvest tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning, anpassad till de principer i statens ägarpolicy som gäller för onoterade bolag med statligt majoritetsägande. Det innebär att Saminvest exempelvis tillämpar statens principer som ersätter kodens regler om valberedning samt reglerna om val av styrelse och revisor. I onoterade bolag med statligt ägande redovisas inte heller styrelseledamöters oberoende i förhållande till staten som aktieägare, samt i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Mer information om Svensk kod för bolagsstyrning hittar du här.
Mer information om statens ägarpolicy hittar du här.

Avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning 2017

Saminvest har under 2017 tillämpat Svensk kod för bolagsstyrning med följande avvikelser:

  • I onoterade bolag med statligt majoritetsägande tillämpas egna principer som ersätter kodens regler om valberedning samt reglerna om val av styrelse och revisor. I onoterade bolag med statligt ägande redovisas inte heller styrelseledamöters oberoende i förhållande till staten som aktieägare, samt i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
  • Styrelsen har under 2017 avstått från att träffa bolagets revisor utan närvaro av VD då det inte har ansetts nödvändigt.
  • Styrelsen utvärderar VD:s arbete fortlöpande. Styrelsen har dock under 2017 valt att inte genomföra en särskild utvärdering av VD då VD varit anställd kortare tid än ett helt verksamhetsår. En sådan särskild utvärdering av VD:s arbete kommer i stället att genomföras under 2018.
  • Uppgift om datum och ort för bolagsstämman har inte lämnats på bolagets webbplats senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Skälet till denna avvikelse är att kodens krav syftar till att ge aktieägarna möjlighet att tidigt förberedda sig inför en bolagsstämma. Bolagets ägare, svenska staten, har informerats om datum och ort för årsstämman.