2018 var ett händelserikt år. En ny modell för såddfinansiering utvecklades och introducerades i nära samarbete med tre av Sveriges bästa inkubatorer. Det resulterade i tre stycken så kallade mikrofonder där Saminvest kommer att matcha privat kapital. Upplägget med mikrofonder innebär att Saminvest utöver att investera i respektive inkubators affärsängelfond, matchar utvalda änglars följdinvesteringar i inkubatorbolagen. Satsningen förstärker det finansiella systemet kring Sveriges främsta inkubatorer och deras innovativa miljöer. Målet är att förbättra tillgången på kapital och ägarkompetens för företag i tidiga skeden. Till detta ska läggas ett intensivt arbete med dotterbolagens portföljbolag.

Vi vill aktivera det privata kapitalet

Vi arbetar aktivt för att aktivera privat kapital genom att stötta teamen inför- och under deras kapitalresning. Det handlar om allt från tips och råd till referenssamtal med potentiella privata investerare. De fonder vi investerat i hittills har lyckats få in privat kapital som överstiger Saminvests investerade belopp. Många utmaningar kvarstår dock. Att få större institutionella investerare att intressera sig för fonder som fokuserar på bolag i tidiga skeden, är en av dem. Det främsta skälet är strukturellt. Pensionsförvaltarna utvärderas bland annat på sin förvaltningskostnad. Att investera i den här typen av riskkapitalfonder är resurskrävande samtidigt som deras ofta ringa storlek gör liten skillnad på den totala avkastningen. Till det ska läggas att man nästan aldrig investerar i team utan lång historik. Ändå finns det tunga argument för att göra det, om man verkligen är långsiktig. Vill man ha en vital, likvid, svensk börs i framtiden behöver vi ett flöde av nya bolag till börsen. Många av dem är idag företag i mycket tidiga skeden som behöver både kapital och aktiva ägare i form av kompetenta riskkapitalister. Till detta ska läggas att företagen i detta segment nästan uteslutande bedriver verksamheter som, om de lyckas, kommer att bidra till effektivare resursutnyttjande, förbättrad miljö och bättre hälsa. Att investera i detta segment ligger således helt i linje med flertalet pensionsförvaltares hållbarhetsmål. Mot den bakgrunden är det viktigt att Saminvest fortsätter sitt arbete att göra det så enkelt och billigt som möjligt för institutionellt kapital att investera indirekt i denna typ av bolag.

En marknadskompletterande roll

En fråga jag ibland får är hur vi säkerställer att Saminvest är marknadskompletterande och inte tränger undan privat kapital. Frågan hanterar vi inom ramen för Saminvests investeringsprocess. Undanträngningsrisken finns på två nivåer: fond- respektive företagsnivån. På fondnivå handlar det om att Saminvest inte ska tränga ut privata investerare som vill in i en fond Saminvest överväger att investera i. På företagsnivå är frågan om Saminvest investerar i en fond som fokuserar på företag som har lätt att få finansiering. Båda frågeställningarna är lika viktiga och måste bedömas från fall till fall eftersom situationen kan skilja sig ganska mycket från ett branschsegment till ett annat. Den övergripande bedömningen är att risken för att Saminvest ska tränga undan privat kapital på någon av nivåerna för närvarande är låg.

Breda investeringar

Vi gör inte anspråk på att veta vilka framtidsbranscherna är. Tvärtom ser jag en fara i att vi börjar spekulera i det. Det finns stor risk att vi då skulle prioritera dagens heta branscher på bekostnad av morgondagens verkliga vinnarbranscher. Investerar vi brett med duktiga team och affärsänglar, är jag övertygad om att de kommer att leda oss rätt. Det är en del av poängen med att investera indirekt, det vill säga i team och fonder som i sin tur investerar i innovativa företag.

Ytterligare steg kring hållbarhet

Såväl riskkapitalbolag som de bolag de investerar i, är kraftigt mansdominerade. Undersökningar vi tagit del av indikerar att andelen kvinnor understiger fem procent i båda kategorierna. Detta mönster syns även i Saminvests affärsflöde. De riskkapitalteam som kontaktar oss består oftast av män, och det bekymrar oss. Därför är vi tydliga till de team som ännu inte är fulltaliga, att vi ser mycket positivt på rekryteringen av kvinnor.

Under året som gått signerade Saminvest FNs principer för ansvarsfulla investeringar. Det ger oss ett ramverk att vidareutveckla vårt hållbarhetsarbete och att mäta våra framsteg. Saminvest kräver att fonderna ska ha en hållbarhetspolicy och mätbara hållbarhetsmål. Dock måste vi tillåta viss tidsmässig flexibilitet avseende implementering av processer och mål. De flesta teamen är nya och har begränsad erfarenhet och få resurser till sitt förfogande. Det viktigaste är att de kommer igång och att respektive team verkligen funderar på hållbarhetsaspekterna utifrån den typ av verksamheter man planerar att investera i. Hållbarhetsarbetet följs upp i respektive fonds investerarråd.