Att vi i slutet av 2017 beslutade om tre fondinvesteringar betyder mycket för Saminvest framåt. Investeringarna visar vad Saminvest erbjuder fonderna men också vad vi har för kvalitetskrav. Med hänsyn till den roll Saminvest ska spela – att aktivera privat kapital – så är en av våra största utmaningar att privata kapitalförvaltare får ett långsiktigt förtroende för oss.

Hur sammanfattar du ert första år?

– Att få medverka till att bygga upp ett helt nytt riskkapitalinstrument i Sverige som stärker finansieringen och ägarkompetensen i innovationsbolag har inneburit ett intensivt arbete men också känts meningsfullt och roligt! Jag har bland annat rest runt i hela Sverige och träffat representanter för inkubatorer, forskningscentrum och högskolor men även affärsänglar och riskkapitalister, i syfte att placera det nybildade Saminvest i sitt sammanhang och undersöka hur vi bäst bidrar till tillkomsten av nya fonder. Parallellt har vi etablerat en organisation och på kort tid samt med relativt små resurser byggt upp en fungerande fondverksamhet där vi träffat och utvärderat åtskilliga fondteam. Att vi i slutet av 2017 beslutade om tre fondinvesteringar betyder mycket för Saminvest framåt. Investeringarna visar vad Saminvest erbjuder fonderna men också vad vi har för kvalitetskrav. Utöver detta har en stor del av vår uppmärksamhet riktats mot verksamheterna i dotterbolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation. Saminvest tog över bolagen i början av 2017 då de bestod av såväl ett 60-tal innehav som kompletta förvaltningsorganisationer.

Saminvest ska utveckla riskkapitalmarknaden – vad är det marknaden saknar?

– Sverige behöver fler bra ägare med finansiella muskler som har viljan och förmågan att utveckla unga bolag. Venture capital handlar i första hand om människor och kompetens, själva kapitalet är mer en handelsvara. Saminvests jobb är att identifiera de venture capital-team som kombinerar förståelsen för innovationer och breda nätverk med ägarerfarenhet. I Sverige saknas det också någon väsentlig aktör som kan introducera nya team hos privata placerare. Jag tycker förvisso att det hos merparten av kapitalförvaltarna finns en bred förståelse för att Sverige behöver utveckla sina innovationer till fullfjädrade tillväxtbolag. Men trots att de gärna medverkar till denna utveckling så satsar de av olika skäl inte egna resurser på genomlysningen av mindre bolag eller venture capital-fonder. Med Saminvests höga krav på fonder och gedigna utvärderingsprocess har vi förutsättningar att bli denna förmedlare.

Vilka branscher och tillväxtfaser investerar Saminvest i?

– Vi satsar bara på fonder som verkar i segment med innovationer med goda affärsmöjligheter och där det i dagsläget inte finns tillräckligt med kapitalstarka ägare. Exempelvis har vi noterat ett behov av kunniga bolagsutvecklare som följer med som stora ägare under innovationsbolags utveckling från sådd till tillväxt. Vi har också konstaterat ett behov av fler aktörer inom life science – ett område där Sverige har många innovationer men alltför få bolagsutvecklare med kapital. Övriga venture capital-fonder som kontaktar Saminvest idag är svårare att kategorisera i enskilda branscher, även om undantag finns. Samma venture capital-fond kan investera i digitala applikationer för såväl miljöteknik som företagskommunikation. I takt med att Saminvests möjligheter blir mer kända är vår förhoppning att vi kan bidra till etableringen av fler specialiserade team.

Hur ska ni vinna det privata kapitalets förtroende?

– Vi vill att Saminvests fondinvestering ska utgöra en kvalitetsstämpel. Om privata kapitalförvaltare vet att en fond genomgått Saminvests granskning så kan de investera, utan att lägga egna stora resurser på en due diligence-process. Ett sådant förtroende är något man förtjänar. Saminvest måste vara långsiktig och visa att vår urvalsprocess vaskar fram fonder som motsvarar de avkastningskrav och värderingar som privata placerare har.

Hur balanserar ni rollen som ”marknadskompletterande” med avkastningskrav?

– Som jag ser det finns ingen motsättning mellan vår marknadskompletterande roll och kravet på avkastning. Saminvests insatser kan vara skillnaden mellan att en fond bildas eller inte bildas. Genom vår granskning och analys ger vi de nya venture capital-fonderna förutsättningar att lyckas, och genom vår ankarinvestering vill vi att privat kapital ser att det finns lönsamhetspotential i fonden. Det överensstämmer med vad Saminvest enligt ägaren ska bidra till: att stimulera utbudet av privat kapital till de delar av kapitalförsörjningskedjan där kapital vid tillfället av investeringen inte finns i tillräcklig omfattning. Det kan senare bli aktuellt för ägaren att konkretisera några långsiktiga uppdragsmål som utvärderar Saminvests effekter utifrån det uppdrag vi givits, samt ekonomiska mål knutna till bland annat kapitalkostnaden för vår verksamhet.

Hur bidrar Saminvest till ett jämställt näringsliv?

– De venture capital-team som vi har kontakt med består nästan uteslutande av män, varför frågeställningen är högst relevant. Även om det är svårt att kortsiktigt nå resultat har vi en ambition att åstadkomma förändringar. Först och främst bygger vår hantering av investeringspropåer på likabehandlingsprincipen – oavsett ursprung behandlas alla propåer på samma sätt inom Saminvest. Vi signalerar också till de team som ännu inte är kompletta att vi gärna ser en mångfald såsom fler kvinnor. Och i återrapporteringen från de fonder vi investerar i redovisas exempelvis jämställdhet i portföljbolagen.

Vad är Saminvests största utmaningar framåt?

– Med hänsyn till den roll Saminvest ska spela måste majoriteten av de fonder vi investerat i bli framgångsrika, samtidigt som vi behöver ha en fortsatt hög kvalitet på nya investeringspropåer. Vi kan naturligtvis påverka detta bland annat genom att stimulera duktiga ägare, såsom affärsänglar, att starta fonder.

Slutligen – vad händer i Saminvest under 2018?

– Jag ser att vi arbetar vidare på tre centrala områden. Det första är att göra fler fondinvesteringar, såväl i fondupplägg av traditionellt snitt som fonder kopplade till affärsänglar. Det andra är vårt fortsatt viktiga arbete med de befintliga innehaven i Fouriertransform och Inlandsinnovation. Här arbetar vi vidare utifrån våra fastlagda planer för innehaven. Eftersom vi har gott om likviditet så kan avvecklingen ske utan brådska, vilket innebär att vi fortsätter att utveckla innehav med god potential. Andra engagemang som inte är affärsmässigt bärkraftiga, eller i för oss fel mognadsskede, kommer vi dock att försöka avveckla så snart som möjligt. Det tredje är att vi under året vidareutvecklar det hållbarhetsarbete som inletts för koncernen.