En styrningsmodell med ett antal beståndsdelar

Saminvests styrningsmodell består av följande beståndsdelar:

  • beslutsorgan & organisationsstruktur
  • affärsstyrning, hållbarhet & kommunikation
  • ersättningar & personal
  • styrdokument & bolagsformalia
  • extern rapportering
  • riskhantering
  • intern kontroll
  • IT & säkerhet

En viktig komponent i Saminvests styrningsmodell är de övergripande styrdokument genom vilka styrelsen styr verksamheten och där ansvar och befogenheter tydliggörs, såsom VD-instruktion & delegationsordning, affärsplan & budget, principer & beslutsprocess för fondinvesteringar och direktinvesteringar samt finanspolicy för likviditetsförvaltningen.

VD och organisation

VD för Saminvest AB ansvarar för den löpande förvaltningen i enlighet med aktiebolagslagen.

VD utses av styrelsen och är sedan februari 2017 Peder Hasslev. VD:s uppgift är att leda den operativa verksamheten enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD ingår inte i styrelsen.

VD har inrättat interna organ och funktioner för styrningen av Saminvest och fattar beslut självständigt eller inom dessa fora. I koncernen fattar VD beslut i sex beslutforum: i ledningsgruppen, i investeringskommittén för fondinvesteringar och affärsängelprogram, i styrelsen för Annexstruktur AB avseende vilka fonder som ska få investera i start-up bolag för att de ska kunna ta sig igenom extraordinära ekonomiska förhållanden, i styrelsen för Annexstruktur AB inom ramen för affärsängelprogrammen samt i styrelserna för Inlandsinnovation AB och Fouriertransform AB vad gäller direktinvesteringsverksamheten.

Saminvests organisationsstruktur består av två affärsområden, fondinvesteringar och direktinvesteringar, och ett antal koncerngemensamma stabsfunktioner.

För mer information om Saminvests organisation och team läs här.

Internrevision

Saminvests styrelse har utsett KPMG till internrevisor, med Nicklas Wallenborg som huvudansvarig internrevisor. Internrevisorn utvärderar, föreslår och följer upp förbättringar avseende effektiviteten i Saminvests riskhantering, interna kontroller samt styrprocesser inom hela koncernen. Detta gäller även efterlevnaden av Saminvests styrdokument.

Funktionen är direkt underställd styrelsen och risk- och revisionsutskottet och utför sitt arbete enligt en fastställd internrevisionsplan.

Intern kontroll och riskhantering avseende finansiell rapportering

I bolagsstyrningsrapporten i senaste årsredovisning beskrivs de viktigaste inslagen i Saminvests system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen.