Etableringen av Saminvest och den nya riskkapitalstrukturen innebar att den verksamhet som bedrivits i dotterbolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation avvecklas. Saminvest ska sörja för en ansvarsfull hantering av nuvarande innehav i dotterbolagen samt en ordnad långsiktig avveckling av dessa.

All nyinvestering har upphört men tilläggsinvesteringar sker i vissa befintliga innehav. Fram till dess att en avyttring av innehaven sker ska Saminvest verka för en ökad värdeutveckling och en affärsmässig hantering. I Saminvest-koncernen finns tillräckligt med likviditet för att finansiera flera års fondinvesteringar.

Inom Saminvest finns en särskild organisation uppbyggd för detta avvecklingsarbete. Under ett antal år framåt kommer Saminvest-koncernen därför att bestå av två verksamheter- fondinvesteringar respektive dotterbolagens innehav.

För mer information om ägarpolicyn gällande direktinvesteringar läs här.

 

Vill du veta mer om dotterbolagens innehav? Besök Fouriertransform och Inlandsinnovations hemsidor
Fouriertransform Inlandsinnovation