Vi söker de förvaltarteam och fonder som är duktiga bolagsutvecklare och trovärdiga finansieringspartners samt kan leverera marknadsmässig avkastning, och sammantaget kan bidra till att riskkapitalmarknaden växer.

Sverige behöver fler bra ägare med finansiella muskler som har viljan och förmågan att utveckla unga bolag. Saminvest investerar i de fonder som verkar i segment med innovationer med goda affärsmöjligheter och där det i dagsläget inte finns tillräckligt med kapitalstarka ägare. Vi är en långsiktig investerare i de fonder vi går in i. Och vi går enbart in i fonder som investerar i bolag med hög potential.

Våra investeringar sker på affärsmässiga grunder. Det är så vi blir en trovärdig partner för privata placerare som tar rygg på oss. Genom att identifiera venture capital-team som kombinerar förståelsen för innovationer och breda nätverk med ägarerfarenhet och förmåga att leverera avkastning kan vi få med privata investerare.

I vår urvalsprocess analyserar vi fyra viktiga områden, vilka sinsemellan måste ha en god balans: fondens förvaltarteam, fondens parametrar, marknadsmöjligheter och strategi.

Process

Förvaltarteamet är A och O och utgör navet i fondens verksamhet. Medlemmarna ska ha relevanta erfarenheter från liknande investeringar och företagande. Teamet måste ha goda förutsättningar att hålla ihop, helst över flera fondgenerationer. Vidare är teamets kontaktnät centralt för att kunna hantera de många frågeställningar och utmaningar som hör ihop med placeringar i innovativa och snabbväxande företag. Medlemmarna måste också ha goda förutsättningar för att klara av de krav och den arbetsbelastning som det innebär att förvalta en fond.

Fondparametrar ska vara marknadsmässiga. Fondens parametrar avser sådana saker som storlek, budget, avgifter och löptid. För att Saminvest ska investera i en fond måste alla dessa parametrar var väl genomlysta och avvägda. Framför allt måste de anses vara marknadsmässiga om fonden ska kunna attrahera privat kapital. Dessutom ska den fond som Saminvest investerar i ha sin juridiska hemvist i Sverige.

Marknadsmöjligheterna ska vara realistiska. Fondens fokus får varken vara för brett eller för smalt. Affärsflödet måste bli relevant, tillräckligt stort och vara av tillräckligt hög kvalitet för att bygga upp en diversifierad portfölj. Det är viktigt att det finns andra investerare i samma segment så att syndikeringar kan göras. Samtidigt är det av stor betydelse att konkurrensen om bolagen inom fondens investeringsområde inte är för hög eftersom det talar för att kapitaltillgången redan är god och prissättningen hög.

Strategin ska vara genomförbar. Fondens investeringsinriktning ska avse innovativa och växande företag. Strategin ska redogöra för placeringsinriktning, fondens planerade storlek, i vilka utvecklingsfaser man avser att leta bolag i samt var detta ska ske geografiskt. Kapitalallokeringsplanen, det vill säga hur man avser att fördela investeringsbeloppen storleksmässigt och över tid, ska analyseras så att den balanserar med teamets strategi för värdeskapande. Värdeskapandet är det teamet avser att tillföra ett bolag som ägare, det vill säga allt från tekniskt kunnande till försäljning och marknadsföring eller rekryteringskompetens. Saminvest fäster stor vikt vid huruvida teamet avser tillföra bolagen hållbarhetskompetens. Som aktiva ägare förväntas förvaltarteamet föra en dialog med sina respektive portföljbolag kring hantering av risker och möjligheter inom hållbarhetsområdet med väsentlig effekt på företagets förutsättningar att lyckas.