Saminvests insatser för att utveckla riskkapitalmarknaden ger förutsättningar att fler livskraftiga företag utvecklas. För att de ska bli långsiktigt livskraftiga, och bidra till att utveckla svenskt näringsliv samt till att lösa hållbarhetsutmaningar, behöver de integrera hållbarhet i ett tidigt skede i sin utveckling.

För att bidra till hållbar tillväxt måste Saminvest se till att hållbarhet integreras i vår verksamhet det vill säga i de fondteam vi investerar i, så att de i sin tur säkerställer att deras bolag blir hållbara. Ett tydligt hållbarhetsfokus och ansvarsfulla investeringar är nyckeln för att vi ska kunna skapa livskraftiga bolag och därmed bidra till hållbar ekonomisk, social och miljömässig tillväxt och ett jämställt näringsliv.

Vårt bidrag till hållbar tillväxt

Vi har identifierat Saminvests roll i ekosystemet och inom vilka områden vår verksamhet har störst inverkan på omvärlden. För att på bästa sätt åstadkomma en hållbar tillväxt fokuserar vi vårt hållbarhetsarbete på tre fokusområden: