Härmed kallas till årsstämma i Saminvest AB, org.nr 559066-7605.

Tid: Torsdagen den 26 april 2018, kl. 09.00

Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm

 

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Allmänheten

Bolagsstämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för allmänhet görs till Saminvest AB, adress Sveavägen 17, 111 57 Stockholm, eller per e-post till info@saminvest.se (v.g. ange ”Årsstämma” i ämnesraden) och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Stämmans ordförande utser protokollförare
 5. Val av en eller två justerare
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Beslut om närvarorätt för utomstående
 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 9. Framläggande av
  1. års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, och
  2. revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse.
 10. Redogörelse för det gångna årets arbete
  1. anförande av styrelsens ordförande,
  2. anförande av verkställande direktören, och
  3. anförande av bolagets revisor
 11. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
  1. muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Saminvest AB med dotterföretag,
  2. styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Saminvest AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, och
  3. framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
 15. Beslut om antalet styrelseledamöter
 16. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter
 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 18. Beslut om antalet revisorer
 19. Beslut om arvode till revisor
 20. Val av revisor
 21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
 22. Övrigt
 23. Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Niklas Johansson väljs till ordförande vid stämman.

11 b).  Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive erhållna aktieägartillskott och årets resultat om sammanlagt 5 239 029 849 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

−       till aktieägaren utdelas kronor                                200 000 000 kr

−       överförs till ny räkning kronor                               5 039 029 849 kr

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 2 000 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas senast den 10 maj 2018. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till i sak oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sju (7) utan suppleanter.

16. Arvode till styrelseledamöter och utskottsledamöter

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom utskott ska arvode utgå för tiden intill utgången av nästa årsstämma enligt följande:

Risk- och revisionsutskottet:
-           ordförande: 40 000 kronor
-           ledamot: 30 000 kronor

Investeringsutskottet:
-           ordförande: 40 000 kronor
-           ledamot: 30 000 kronor

Ersättningsutskottet:
-           ordförande: 20 000 kronor
-           ledamot: 15 000 kronor

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Niklas Johansson, Alexandra Nilsson, Anders Wiger, Björn Fröling, Eva Färnstrand och Patric Eriksson samt nyval av Ulrika Nordström, med följande motivering:

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovannämnda bolagsstämmovalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Aktieägaren föreslår att Niklas Johansson ska väljas till styrelsens ordförande.

18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett.

19. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Revisor

Styrelsen föreslår nyval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC).

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att statens ägarpolicy, inklusive regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för Saminvest AB.

 

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, Sveavägen 17, från och med den 5 april 2018. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.saminvest.se. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.saminvest.se.

Stockholm den 22 mars 2018

Saminvest AB

STYRELSEN

Bilaga 1

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare (se bilaga).

 

Information om föreslagna ledamöter

Ulrika Nordström
Födelseår: 1982
Utbildning: Civilekonom HHS Stockholm
Arbetslivserfarenhet: Konsult på Boston Consulting Group, Investment Manager på Regeringskansliet
Uppdrag i bolaget: Föreslås som styrelseledamot
Andra uppdrag: Styrelseledamot Specialfastigheter Sverige AB (t.o.m. 17/4 2018), föreslagen som styrelseledamot SJ AB (fr.o.m. 24/4 2018)

För styrelseledamöter som föreslås för omval finns motsvarande information här (http://www.saminvest.se/sv/styrelse).

Information om risk- och revisionsutskottets rekommendation avseende förslaget till val av revisor

 

Saminvest AB:s (”Saminvest”) risk- och revisionsutskott rekommenderar styrelsen att för årsstämman 2018 föreslå det registrerade revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (PwC) till revisor. Vid en samlad bedömning anses PwC ha lämnat den mest fördelaktiga offerten sett till bland annat revisionsfirma, huvudansvarig revisor, revisionsteam, specialister och pris. Revisionsföretaget bedömds ha god kunskap kring Saminvests verksamhet och dess risker, samt god kunskap om relevanta områden. Offererad huvudansvarig revisor var aktiv under upphandlingsprocessen och visade förmåga att agera med integritet.

 

Redovisning av utvärderingen av ersättningsriktlinjerna beslutade av 2017 årsstämma

 

I enlighet med regeringens ersättningsriktlinjer och svensk kod för bolagsstyrning har ersättningsutskottet utvärderat tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som beslutats av årsstämman 2017. Rapporteringen av denna utvärdering till styrelsen omfattar även en bedömning av i vilken omfattning den faktiska ersättningen till ledande befattningshavare överensstämt med riktlinjerna. 

 

Saminvest har inga rörliga ersättningar till ledande befattningshavare och följer även i övrigt de riktlinjer som årsstämman beslutade. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare bedöms rimlig och väl avvägd. Ersättningen är inte löneledande i förhållande till jämförbara företag. Styrelsen har tagit del av en sammanställning av villkoren för varje befattningshavare för att säkerställa riktlinjernas efterlevnad. En uppföljning baserad på lönejämförelser utförda av fristående marknadslönekonsulter har inte genomförts 2017 eftersom fem av sex ledande befattningshavare anställdes under året. Lönejämförelser utförda av fristående rekryteringskonsulter inhämtades i samband med rekryteringen av samtliga ledande befattningshavare.

 

I fråga om tillämpningen av ersättningsriktlinjerna i dotterbolagen, har dessa bolag tillämpat de ersättningsriktlinjer som fastställdes på 2017 årsstämmor med följande avvikelser:

 • Att incitamentsprogram förekommer i ett av de portföljbolag där dotterbolagets Fouriertransform AB röstandelar överstiger 50%.
 • Att ersättningsriktlinjerna inte har antagits vid årsstämmorna i de portföljbolag i vilka dotterbolaget Fouriertransform AB äger mer än 50 % av aktierna eller innehar mer än 50 % av rösterna.

 

Efterlevnaden av de beslutade riktlinjerna beskrivs närmare i årsredovisningen not 7.

 

Stockholm den 4 april 2018

 

Styrelsen

 

Revisorns yttrande över om årsstämmans ersättningsriktlinjer har följts

 

Revisorns yttrande över om årsstämmans ersättningsriktlinjer har följts finns här: bilaga.pdf

 

Styrelsens förslag till vinstutdelning samt ett motiverat yttrande

 

Styrelsens förslag till vinstutdelning samt ett motiverat yttrande finns här: bilaga2.pdf