”Efter första fullständiga verksamhetsåret har Saminvest bidragit till att tre nya venture capital-fonder med verksamhet i Sverige har bildats och kan börja investera. Avgörande för Saminvests ankarinvesteringar har varit att fonderna bedömts ha goda förutsättningar att attrahera privat kapital. Bakom life science-fonden Hadean Capital, såddfonden Luminar Ventures för universitetsnära teknikföretag samt såddfonden Spintop III inom digitalisering står förvaltarteam som i samtliga fall utgörs av erfarna investerare med vana att utveckla unga bolag. Tillsammans förväntas fonderna ha rest en bra bit över en miljard kronor i kapital vid en så kallad första stängning, vilken i praktiken utgör startskottet för fondernas arbete kommande året med att ta in ytterligare kapital”, säger Peder Hasslev, VD i Saminvest.

Förvaltningen av de kvarvarande innehaven i Saminvestkoncernens dotterbolag Fouriertransform och Inlandsinnovation kännetecknas av affärsmässighet och en strukturerad avveckling som sker utan brådska. Saminvest har fastställt en plan där vissa innehav med en god utvecklingspotential och därmed värdepotential prioriteras med satsningar och följdinvesteringar. Andra innehav befinner sig i ett mognadsskede där Saminvestkoncernen inte längre kan tillföra något som utvecklar värdet, och dessa kommer att avvecklas.

Under året avyttrades 13 innehav. Erhållna exitlikvider uppgick till 369 miljoner kronor, tilläggsinvesteringar uppgick till 166 miljoner kronor. Vid utgången av december 2017 uppgick verkligt värde på investerat riskkapital i Fouriertransform till 1.281 miljoner kronor och i Inlandsinnovation till 659 miljoner kronor. Kortsiktiga placeringar och likvida medel uppgick till 3.198 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt för året uppgick till -75 miljoner kronor för Saminvest-koncernen.

För mer information vänligen kontakta:

Peder Hasslev, verkställande direktör, peder.hasslev@saminvest.se Tel. 08-407 74 00

Stefan Nilsson, ekonomi- och finanschef, stefan.nilsson@saminvest.se Tel. 08-407 74 00

Läs rapporten här