Ersättning till ledande befattningshavare fastställs utifrån Saminvests ersättningsriktlinjer, vilka följer riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. De ersättningsriktlinjer som fastställdes av 2020 årsstämman finns här.

Till ledande befattningshavare inom Saminvest utgår fast lön. Bonus och incitamentsprogram eller andra prestationsstyrda ersättningar förekommer inte för ledande befattningshavare inom Saminvest.

Styrelsens och ersättningsutskottets rapport om efterlevnaden av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som beslutats av årsstämman 2019, finns här.
Revisorns yttrande om efterlevnaden av 2019 års stämmas ersättningsriktlinjer finns här.

Saminvest tillämpar regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa riktlinjer ingår i statens ägarpolicy.

Ersättningar för VD och övriga ledande befattningshavare beskrivs närmare i senaste årsredovisning.