Ersättning till ledande befattningshavare fastställs utifrån Saminvests ersättningsriktlinjer, vilka följer riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. De ersättningsriktlinjer som fastställdes av årsstämman 2021 finns här.

Till ledande befattningshavare inom Saminvest utgår fast lön. Bonus och incitamentsprogram eller andra prestationsstyrda ersättningar förekommer inte för ledande befattningshavare inom Saminvest.

Styrelsens ersättningsrapport avseende ersättningar till ledande befattningshavare 2020 finns här.
Revisorns yttrande om efterlevnaden av 2020 års stämmas ersättningsriktlinjer finns här.

Saminvest tillämpar regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa riktlinjer ingår i statens ägarpolicy.