Marianne Dicander Alexandersson

Marianne Dicander Alexandersson (F.1959)

Civilingenjör

Invald 2020

Styrelseordförande, ordförande i Ersättningsutskottet, ledamot i Risk- och Revisionsutskottet

Övriga väsentliga uppdrag

MDA Management AB (styrelseordförande och grundare), Sahlgrenska Science Park AB (styrelseordförande), Enzymatica AB (ledmot), Praktikertjänst AB (ledmot), Recipharm AB (ledmot), Addera Care AB (ledmot), Promore AB (ledamot), Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin IVA (ledamot), Skandias fullmäktige (ledamot) samt TLV – tand och läkemedelsförmånsverket (ledamot)

Tidigare befattningar

Vd Global Health Partners AB och Sjätte AP-fonden, vice vd Apoteket AB, vd för Kronans Droghandel

Alexandra Nilsson

Alexandra Nilsson (F.1973)

Jur.kand, CEFA

Invald 2016

Styrelseledamot, ledamot i Investeringsutskottet

Tidigare befattningar

Sjätte AP-fonden (chef för affärsområdet fondinvesteringar), Sjätte AP-fonden (chefsjurist), Tillväxtverket (sakkunnig fondinvesteringar) , Chalmers Ventures AB (projektledare)

Anders Wiger

Anders Wiger (F.1951)

Civilekonom

Invald 2017

Styrelseledamot, Ordförande i Risk- och revisionsutskottet

Övriga väsentliga uppdrag

Norcoat Nord AB (ordförande), Circhem AB (ordförande), MJ2 DFEND AB (ordförande), Jensen Education AB (Advisory Board)

Tidigare befattningar

Ernst and Young AB (vice vd, COO mm), Statliga och börsnoterade bolag samt andra bolag (vald revisor), Transparency International Sverige (styrelseledamot och näringslivsansvarig), Institutet Mot Mutor (ledamot etiknämnden)

Hans Ek

Hans Ek (F.1963)

Wallenberg Institute

Invald 2020

Styrelseledamot, ledamot i Ersättningsutskottet

Övriga väsentliga uppdrag

Länsförsäkringar Fondförvaltning (ledamot)

Tidigare befattningar

Vice vd och vd SEB Investment Management, olika befattningar inom SEB koncernen med fokus på hållbarhet, ägarstyrning samt försäljning, Fondbolagens Förening (ledamot), Sveriges Finansanalytikers förening (ledamot), SEB koncernens utländska fondbolag (ledamot)

Lennart Jacobsson

Lennart Jacobsson (F.1955)

Ekonom

Invald 2020

Styrelseledamot, ordförande i Investeringsutskottet

Övriga väsentliga uppdrag

Bobtail Nordic Pharma AB (vd), MyVox AB (styrelseordförande), Hypex Bio Explosives Technology AB (styrelseordförande), Metronor AS (ledamot), Anebyhusgruppen AB (ledamot), KG List AB och Spaljisten AB (ledamot), Seafire AB (ledamot)

Tidigare befattningar

Medgrundare till Euroventures Management och Swedestart Management AB, ansvarig för teknologiverksamheten inom CapMan

Mengmeng Du

Mengmeng Du (F.1980)

Civilingenjör Datateknik, KTH, Civilekonom, HHS

Invald 2019

Styrelseledamot, ledamot i Investeringsutskottet

Övriga väsentliga uppdrag

Dometic Group AB (ledamot), NetOnNet AB (ledamot), Clas Ohlson AB (ledamot), Iridis AB (grundare/VD), Swappie Oy (ledamot)

Tidigare befattningar

diverse chefsbefattningar Spotify, Acast och Stardoll, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (ledamot)

Ulrika Nordström

Ulrika Nordström (F.1982)

Civilekonom HHS Stockholm

Invald 2018

Styrelseledamot, ledamot Ersättningsutskottet, ledamot Risk- och revisionsutskottet

Övriga väsentliga uppdrag

SJ AB (ledamot), Näringsdepartementet (Investment Director)

Tidigare befattningar

Boston Consulting Group (konsult), Regeringskansliet (Investment Manager)

Verkställande direktör

Peder Hasslev

Peder Hasslev (F.1963)

Fil.kand. företagsekonomi, Fil.kand. statskunskap, Stockholms Universitet

VD sedan 2017

Övriga väsentliga uppdrag

Fouriertransform (ordförande), Inlandsinnovation (ordförande), PFA Holding A/S (ledamot)

Tidigare befattningar

Kapitalförvaltningschef och vVD AMF, dessförinnan bland annat aktiechef på AMF, aktiechef SEB Investment Management, branschansvarig aktieanalytiker Deutsche Bank och S.G.Warburg

Nominering av styrelse

Kodens regler om nominering av styrelseledamöter är ersatta av en strukturerad styrelsenomineringsprocess inom Regeringskansliet vilken koordineras av Näringsdepartementet. Kompetensbehovet analyseras utifrån bolagets verksamhet, situation och framtida utmaningar respektive styrelsens sammansättning och genomförda styrelseutvärderingar. Därefter fastställs eventuella rekryteringsbehov och rekryteringsarbetet inleds. Styrelseledamöter väljs av årsstämman och mandattiden är ett år. Av statens ägarpolicy följer att mångfaldsaspekter, såsom etnisk och kulturell bakgrund, ska vägas in vid styrelsesammansättning. För mer information om styrelsenomineringsprocessen, inklusive de mångfalds- och jämställdhetsprinciper som tillämpas i fråga om styrelsesammansättning i bolag med statligt ägande, se Statens ägarpolicy 2020.

Utvärdering av styrelse och vd

Styrelsen gör en gång om året en utvärdering av sitt arbete och formerna för styrelsearbetets genomförande och gör samtidigt en utvärdering av vd:s arbete. Resultatet av utvärderingen av såväl styrelse som vd 2019 har diskuterats i styrelsen och Regeringskansliet har informerats om utvärderingens resultat.