Det fjärde kvartalet 2019 var bolagets starkaste hittills, avseende antalet inkomna investeringspropåer. En starkt bidragande orsak är naturligtvis den intensiva investeringsaktiviteten som råder bland företag i tidiga faser. Vårt intryck är emellertid att den är ganska ojämnt fördelad mellan olika segment och faser.

Ojämnt fördelad finansiering

Om möjligheterna till finansiering för unga bolag som utvecklar mjukvarulösningar för finansbranschen (fintech) eller konsumenter (B2C) överlag förefaller goda, så kan det vara betydligt svårare för företag inom livsvetenskaperna (life sciences), bolag som utvecklar komplex teknologi (deeptech) eller verksamheter som fokuserar på kommunikation och transaktioner mellan företag (B2B). Ju längre utvecklingstider och ju högre kapitalbindning, desto svårare att attrahera kapital. Lite har förbättrats för denna typ av bolag, högkonjunkturen till trots.

Sveriges första ”impact” fond

En annan observation från 2019 är att det börjat dyka upp allt fler affärspropåer från fonder med uttalade ambitioner inom ”impact”, det vill säga fonder som inte bara vill skapa marknadsmässig avkastning utan också bidra till en bättre värld. Ofta med en tydlig koppling till FNs globala utvecklingsmål. Under året fattade Saminvest beslut om att investera i Norrsken VC som blir den första impact-fonden i sitt slag i Sverige. I dagsläget görs impact-investeringar i första hand av affärsänglar varför tillskottet av en stor professionell aktör är särskilt välkommet. Vi gläds också åt att det är ett jämställt team som sköter investeringarna.

Affärsänglar och inkubatorer viktiga

Landets affärsänglar är och förblir en viktig investerarkategori i det svenska ekosystemet för riskkapital. Därför är det en viktig uppgift för Saminvest att stödja dem. Detta gör vi dels genom att utveckla vårt samarbete med landets inkubatorer, dels genom att investera i fonder som är nära kopplade till affärsänglar. Under året har Saminvest inlett ett samarbete med Uppsala Innovation Center (UIC) och investerat i två nya ängelinvesteringsbolag (Propel Capital V och Linnea Capital I). Dessutom har vi investerat i en traditionell fond vars investeringsstrategi bygger på nära samarbete med sitt affärsängelnätverk (J12).

Direktinvesteringar avvecklas

Parallellt med detta fortskrider arbetet kring direktinvesteringsverksamheten som fortsätter avveckla innehav i dotterbolagen. Under året har fyra portföljbolag i Fouriertransform och åtta portföljbolag i Inlandsinnovation avyttrats och delförsäljning har skett i ytterligare två portföljbolag

Ovan iakttagelser påvisar behovet av en marknadsaktör såsom Saminvest. Vi ser fram emot ett 2020 där det arbete vi gör tillsammans med andra aktörer ska fortsätta bidra till fler växande innovationsbolag i branscher och faser där finansiering idag inte finns i tillräcklig omfattning.

26 mars 2020

Peder Hasslev
Vd